Make your own free website on Tripod.com
 
Na samom po~etku pozdravljam Vas !!! 
Ovo je zami{ljeno kao strane na Internetu za zabavu najmladjih. 
Ideja je da prvenstveno na{a deca napokon  imaju svoju stranu, na maternjem jeziku.
Ali je prostor i ostaloj deci dostupan, jer prezentacija ide na engleskom, nema~kom i na itlijanskom. 
Zato bih molio da mi pomognete sa svojim predlozima da ove strane budu jo{ bolje. 
Patak Da~in Kviz
 
Slikovnica
DEDA I REPA
Links
Ovo je poklon mome sinu Jovanu
i svoj 
drugoj deci
sveta
 
Prezentacija se naj bolje vidi u rezoluciji 
1024 x 768 pixels i Netscape® Communicatoru 4